لیست پکیج های رژیم درمانی

رژیم شیردهی رژیم شیردهی مناسب برای مادران ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم بارداری رژیم بارداری مناسب مادران باردار ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم ورزشکاری رژیم ورزشکاری مناسب ورزشکاران رشته بدنسازی ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم افزایش وزن رژیم افزایش وزن در کوتاه ترین زمان ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم کاهش وزن رژیم کاهش وزن سیسیب ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه

لیست پکیج های ورزش EMS

پکیج ۱

۱۰ جلسه ای
تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه

پکیج ۲

۱۶ جلسه ای
تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه

پکیج ۳

۲۴ جلسه ای
تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه

پکیج ۴

۳۶ جلسه ای
تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه

پکیج ۵

۵۰ جلسه ای
تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه