لیست پکیج های رژیم درمانی

رژیم غذایی + پکیج ورزشی آنلاین رژیم غذایی + پکیج ورزشی آنلاین  


ماهانه ۱۴۹۰۰۰ تومان دریافت برنامه
رژیم دیابت و فشار خون(بیماری) رژیم دیابت و فشار خون(بیماری)  


ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه
رژیم بارداری و شیر دهی رژیم بارداری و شیر دهی مناسب مادران باردار ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم افزایش وزن رژیم افزایش وزن در کوتاه ترین زمان ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه رژیم کاهش وزن رژیم کاهش وزن کاهش وزن فوری در ۵ جلسه


ماهانه ۱۰۰۰۰۰ تومان دریافت برنامه

لیست پکیج های ورزش EMS

پکیج ۱

۱۰ جلسه ای
تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه

پکیج ۲

۱۶ جلسه ای
تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه

پکیج ۳

۲۴ جلسه ای
تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه

پکیج ۴

۳۶ جلسه ای
تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه

پکیج ۵

۵۰ جلسه ای
تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
 • ۲۰ دقیقه تمرین EMS
 • ۵ دقیقه پالس ریلکسی با جلیقه
 • آنالیز ترکیب بدنی توسط دکتری تربیت بدنی
 • برنامه غذایی مبتنی بر متابولیسم پایه توسط دکتری تغذیه